Ljubitelji prirode na Slatini i Banomskoj pustari

U subotu 21-og aprila naše društvo je u okviru projekta “Promocija i zaštita prirodne baštine opštine Temerin” vodilo decu O.Š. “Kokai Imre” na izlet, u cilju njihovog upoznavanja sa biljnim i životinjskim svetom vodotoka Slatine i Banomske pustare. Pre polaska je organizovana prezentacija o prirodnim vrednostima, retkim biljnim i životinjskim vrstama, koje se mogu osmotriti na tim lokalitetima.

Predavanje su deca pratila sa velikom zainteresovanošću. Predavač je bio Čaba Verebelji, aktivan član društva. Broj prisutnih je bio oko 40. Na osnovu slika i saznanja sa predavanja, deci je bilo mnogo lakše da se snalaze i da brže prepoznaju vrste na terenu, kao što su žuta pliska, vivak, vlastelica, crvenotrba ognjena žaba i dr.

Ciljna staništa obišli smo biciklom. Prošli smo pored zoološkog vrta, pa pored bare “Biro” sve do slatina duž vodotoka “Slatina”. Tamo su naši aktivisti, nastavnici biologije i likovnog uspešno motivisali decu da istražuju biljne i životinjske predstavnike ovog staništa. Put je završen na Banomskoj pustari u blizini veštačkih akumulacija, gde smo pored istraživanja predstavnika flore i faune posmatrali i neke interesantne geološke pojave.

Ovaj terenski izlazak posvećen je obeležavanju međunarodnog dana planete Zemlje, 22. aprilu, kada se širom sveta organizuju razne manifestacije i programi u cilju podizanja ekološke svesti široj javnosti o značaju održivog korišćenja bioloških resursa, kao i o zaštiti prirode uopšte. Naša obaveza je da decu od što manjih nogu naučimo da poštuju i čuvaju svoju prirodnu okolinu. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti osetljivih ekosistema, kao što su pustare i slatine, koji su u poslednje vreme, usled mnoštva ugrožavajućih faktora, u fazi intenzivnog nestajanja.