Park prirode Jegrička

Osnovna obeležja

Park prirode Jegrička, kao značajno prirodno dobro nalazi se u III kategoriji zaštite. Nekadašnji prirodni vodotok i danas čuva neprocenjivo prirodno bogatstvo. Nalazi se na listi međunarodno značajnih staništa za biljke i ptice (IPA i IBA područja).

Biljni svet

Bogatstvo flore odlikuje se sa 80 vrsta vodenih i močvarnih biljaka. Izdvajaju se zaštićene i ugrožene vrste kao što su beli lokvanj (Nymphaea alba), barska paprat (Thelypteris palustris), vodeni orašak (Trapa natans) i mešinka (Utricularia vulgaris).

Životinjski svet

Na Jergričkoj je prisutno 20 vrsta riba od kojih su 14 autohtone. Najznačajniji predstavnici su: smuđ (Stizostedion lucioperca), linjak (Tinca tinca), šaran (Cyprinus carpio), štuka (Esox lucius) i som (Silurus glanis).

Od vodozemaca prisutne su mali vodenjak (Triturus vulgaris) i 8 vrsta žaba. Vodotok nastanjuje barska kornjača (Emys orbicularis) i dve vrste zmije, belouška (Natrix natrix) i ribarica (N. tesselata).

Najbogatija grupa sa od skoro 140 predstavnika su ptice. Posebno izdvojene vrste su vodeni bik (Botaurus stellaris), crnogrli gnjurac (Podiceps nigricollis), patka njorka (Aythya nyroca), patka kašikara (Anas clypeata), divlja guska (Anser anser), eja močvarica (Circus aeroginosus), sivi barski petlić (Porzana parva), modrovoljka (Luscinia svecica), belobrka i crna čigra (Chlidonias hybridus, Ch. niger), kao i više vrste čaplji. Od posebnog značaja je prisustvo vidre (Lutra lutra), kao pokazatelja čistih i ribom bogatih vodotokova.

Područje sa tako raznolikim biološkim bogatstvom u svakom slučaju zaslužuje više pažnje da i buduća pokolenja uživaju u njenoj šarenolikosti i raskoši.

Ugrožavajući faktori

 • upuštanje neprečišćene otpadne vode
 • ulivanje pesticida sa okolnih poljoprivrednih površina
 • krivolov
 • upuštanje i unošenje alohtonih vrsta biljaka i životinja
 • paljenje trske
 • uništavanje prirodnih staništa
 • uznemiravanje živog sveta
 • bacanje smeća

Mere zaštite

 • izmuljivanje
 • ograničeno korišćenje pesticida
 • sečenje trske
 • sakupljanje otpada
 • zaobilazak ptica na gnezdu
 • kulturno ponašanje