banner_immage

Ljubitelji prirode na Slatini i Banomskoj pustari

faalco_small

U subotu 21-og aprila naše društvo je u okviru projekta “Promocija i zaštita prirodne baštine opštine Temerin” vodilo decu O.Š. “Kokai Imre” na izlet, u cilju njihovog upoznavanja sa biljnim i životinjskim svetom vodotoka Slatine i Banomske pustare. Pre polaska je organizovana prezentacija o prirodnim vrednostima, retkim biljnim i životinjskim vrstama, koje se mogu osmotriti na tim lokalitetima. Nastavite sa čitanjem Ljubitelji prirode na Slatini i Banomskoj pustari

Promocija i zaštita prirodne baštine opštine Temerin

faalco_small

Mesto realizacije

Mesto realizacije projekta promocije i zaštite obuhvata najznačajnija prirodna staništa retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na teritoriji i okolini opštine Temerin. Lokaliteti koji su obuhvaćeni projektom su sledeći:
1. Rimski šančevi – predstavlja prirodnu, jugoistočnu granicu opštine u dužini oko 10 km i pruža se u pravcu jugozapad-severoistok u vidu nasipa/iskopa, dubokog nekoliko metara i širine oko 40m. Utočište za retke i ugrožene biljne vrste, relikata glacijalnih perioda kao i za biljne zajednice karakterističnih za nekadašnje prostrane stepe lesnih terena.
2. Park prirode Jegrička – proglašena za zaštićeno prirodno dobro u decembru 2005. godine. Lokalitet sa veoma bogatim diverzitetom ptica predstavlja Međunarodno značajno stanište za ptice (IBA) kao i za biljke (IPA). Prirodno bogatstvo vodotoka daje prisustvo i drugih vrsta kičmenjaka i biljaka koje se nalaze i na listi Uredbe o zaštiti prirodnih retkosti.
3. Spomenik prirode «Stari park u Temerinu» – zaštićeno područje od 80-tih godina. Stabla velike starosti, zajedno sa mnoštvom ptica predstavljaju prirodnu vrednost ovog parka. Nalazi se usled srca naselja, a građani ga koriste za odmor i rekreaciju.
4. Banomska pustara i vodotok Male bare sa slivnim područjem – fragment iskonskog izgleda nekadašnje Panonske nizije, sa biljnim i životinjskim vrstama karakterističnim za stepska i slatinska staništa.

Nastavite sa čitanjem Promocija i zaštita prirodne baštine opštine Temerin

Izrada i postavljanje kućica za ptice

faalco_small

Tokom februara 2004. godine, u okviru dvodnevne radionice, u saradnji sa Društvom ljubitelja bašte iz Temerina, organizovana je akcija izrade i postavljanja kućica za ptice dupljašice. Ukupno je 20 kućica, veštačkih gnezda našlo svoje mesto na stablima zaštićenog prirodnog dobra “Stari park u Temerinu”. Prilikom izrade učestvovalo je oko 30 đaka i volontera društva, koji su postavljanje izvršili uz nadzor stručnjaka iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Radne jedinice u Novom Sadu. Nastavite sa čitanjem Izrada i postavljanje kućica za ptice